You are here

Cooperació Transfronterera Associativa - 2010

Promotors:

L’associacionisme és cabdal a l’hora de vertebrar qualsevol societat. Les activitats, les accions i els projectes portats per les entitats associatives, així com els serveis que presten als ciutadans, ajuden a estructurar socialment, econòmicament i culturalment territoris i poblacions.

Tanmateix, aquesta capacitat integradora i vertebradora, aquesta capacitat de generar benestar, topa també, com en molts altres camps, amb el fet fronterer. Efectivament, els límits dels Estats i les competències pròpies en el cas sudcatalà, amb els diferencials administratius, jurídics i fiscals que suposen, marquen una línia divisòria que dificulta les relacions i els projectes entre associacions a banda i banda.

El treball que teniu entre les mans, realitzat per uns professionals del ram, tant del nord com del sud, pretén ajudar a superar tots aquests entrebancs i problemes d’encaix en matèria de cooperació transfronterera entre associacions. Especialment al si del territori de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer, que abraça les comarques de Catalunya de la demarcació de Girona i de la Catalunya Nord, una zona que té vocació, més que cap altra, per establir unes relacions de proximitat per damunt la frontera pirinenca.

La guia consta d’una part teòrica que permet conèixer les realitats administratives respectives i d’una part pràctica que proposa unes solucions concretes per a cada situació de cooperació transfronterera associativa.

Esperem que aquest treball, alhora sintètic i aprofundit, també fruit d’una col·laboració transfronterera ,us sigui profitós i ajudi a desenvolupar, tant quantitativament com qualitativament, la cooperació entre uns territoris que només uns revolts de la Història van separar.